הכנס שם
הכנס טלפון
אימייל
captcha
הקלד קוד

רשיון חוקר פרטי

התנאים להענקת רשיון חוקר פרטי קבועים בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב 1972 ובתקנות שהותקנו על פיו.

לפי החוק לא יעסוק אדם כחוקר פרטי, אלא אם יש בידו רישיון לכך מאת הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה.

רשיון חוקר פרטי ינתן למבקש, אשר לדעת ועדת הרישוי התמלאו בו כל התנאים הבאים:

 1. אזרח ישראל ותושב קבע או בעל רישיון לישיבת קבע בישראל, לפי חוק הכניסה לישראל.
 2. בגיר.
 3. סיים 21 שנות לימוד במוסד חינוכי מוכר, או שלדעת ועדת הרישוי הוא בעל השכלה שוות ערך.
 4. בתוך שש השנים שקדמו לבקשה התאמן שלוש שנים לפחות, ברציפות או לסירוגין בעריכת חקירות:
  1. במשרד לחקירות פרטיות בפיקוחו והדרכתו הישירים של מנהל המשרד.
  2. ועדת הרישוי העניקה לו פטור מהתאמנות, על יסוד ניסיונו בחקירות בשירות הציבורי.
 5. עמד בבחינות בדיני ישראל ואתיקה מקצועית לחוקרים פרטיים.
 6. לדעת ועדת הרישוי אין מניעה מטעמים של בטחון הציבור, עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש להענקת הרישיון.

לפי האמור בסעיף ד' הנ"ל קיימים שני מסלולים להענקת רישיון חוקר פרטי:

 1. מסלול המיועד לבעלי ניסיון בחקירות בשירות הציבורי, המבקשים מועדת הרישוי הענקת פטור מהתאמנות בחקירות פרטיות, על יסוד ניסיונם בחקירות. לפי החוק, נדרש ניסיון בחקירות במשך שלוש שנים ברציפות או לסירוגין, בתוך שש השנים שקדמו להגשת הבקשה. אם ועדת הרישוי מחליטה להעניק פטור לתקופה שהיא קצרה משלוש שנים או מסרבת לבקשה, יהיה על המבקש להתאמן בחקירות פרטיות, ביתר התקופה תחת פיקוחו של חוקר פרטי רשוי, בעל הסמכה אמן מתאמן.
 2. מסלול המיועד למבקשים להירשם כמתאמנים בחקירות פרטיות, תחת פיקוחו של חוקר פרטי רשוי, בעל הסמכה לאמן מתאמן. אורכה של תקופת ההתאמנות מסתכם בשלוש שנים.

המבקש לקבל רשיון חוקר פרטי לפי אחד מהמסלולים הנ"ל, ימלאו טופס בקשה בעותק אחד, תוך צירוף הנספחים הנדרשים בטופס. הבקשה תוגש לחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושרותי שמירה.

הליך הטיפול כולל, בין היתר, בדיקת גיליון רישום פלילי במשטרת ישראל ופרסום הבקשה ברשומות ובשני עיתונים יומיים למשך 51 יום לצורך הגשת התנגדות.

כל המבקשים נדרשים לעבור בחינה בדיני ישראל ואתיקה מקצועית לחוקרים פרטיים.
לבחינה רשאי לגשת מי שהשלים לפחות מחצית מתקופת ההתאמנות (18 חודשים מתוך תקופה של 36 חודשים) או מי שפטרה אותו ועדת הרישוי לפחות ממחצית תקופת ההתאמנות.
בחינות הרישוי נערכות פעמיים בשנה בחודשים מרץ וספטמבר.

משרד חקירות מ.ח.א.