משרד חקירות מ.ח.א
לייעוץ חינם חייגו 077-2160190

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה

פרק א’: הוראת כלליות

 1. בחוק זה:

  “חוקר פרטי” – מי שעוסק בהשגת ידיעות על הזולת או באיסופן, לצרכי אחרים ודרך שירות לכל ושלא לצרכי מחקר מדעי, סקר דעת קהל או פרסום ברבים.

  “שירותי שמירה” – שירותי שמירה על בטחונו של אדם או על רכוש, לרבות שירותי התקנה ואחזקה של מערכות אזעקה אחרים.

 2. ועדת רישוי:

  • שר המשפטים ימנה ועדת רישוי לפי חוק זה (להלן הועדה).
  • בועדה יהיו שבעה חברים, בהם שופט בית משפט מחוזי והוא יהיה

  היושב ראש ועוד שישה חברים, שמהם לפחות שלושהשאינם עובדי המדינה, אחד שהמליץ עליו ראש הממשלה, אחד שהמליץ עליו שר הבטחון ואחד שהמליץ עליו שר המשטרה.

פרק ב’: חוקרים פרטיים

 1. איסור התעסקות:

  לא יעסוק אדם כחוקר פרטי אלא אם יש בידו רישיון לכך מאת הועדה ובמשרד המיועד לחקירות פרטיות.

 2. כשירות לחקירות פרטיות:

  • לא יינתן לאדם לעסוק כחוקר פרטי אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה:
   • הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל או שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי”ב ב- 1952.
   • הוא בגיר.
   • הוא סיים שתים עשרה כיתות במוסד חינוך מוכר, או שלדעת הועדה הוא בעל השכלה שוות ערך לכך.
   • בתוך שש השנים שקדמו לבקשה הוא התאמן שלוש שנים לפחות, ברציפות או לסירוגין, בעריכת חקירות:
    • במשרד לחקירות פרטיות בפיקוחו ובהדרכתו הישירים של מנהל המשרד, או.
    • במקום ובתנאים שהועדה הכירה בהם ושר המשפטים פרסם על כך הודעה ברשומות.
   • הוא עמד בבחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית, בהתאם לכללים ולתכנית שקבע שר המשפטים.
   • לדעת הועדה אין מניעה – מטעמים של בטחון הציבור או מטעמים של עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש – להענקת הרשיון.
  • במקרים מיוחדים רשאית הועדה לוותר על התנאי האמור בפסקה (4) לסעיף קטן (א) כולו או במקצתו.
  • שמו של מי שמבקש רשיון לפי חוק זה יפורסם בדרך שתיקבע בכללים ותוך תקופה שנקבעה בהם רשאי כל אדם להגיש לועדה התנגדות למתן רשיון למבקש.
  • הועדה בדונה לפי חוק זה תתן הזדמנות למבקש וכן ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו לטעון טענותיהם ולהגיש ראיותיהם ורשאית הועדה, לפי שיקול דעתה, לתת הזדמנות לאנשים אחרים להשמיע דברים.
  • הועדה מוסמכת לאסוף ראיות לשם הפעלת סמכותה על פי חוק זה.
 • חוקר פרטי יפעל כלפי לקוחו בנאמנות ודין היחסים בינהם כדין היחסים בין שליח לשולחו.
  • חוקר פרטי ימסור לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה, לידו או לידי מי שהסמיך לכך, ידיעות שגילה בדבר ביצוע עבירה.
  • על אף האמור בסעיף קטן (א) לא ימסור חוקר פרטי ידיעות שנמסר לו מאת לקוחו אגב השירות המקצועי שנתן ללקוחו ושיש בהם כדי להפליל את לקוחו, אלא אם הסכים לקוחו לכך.
  • שוכנע היועץ המשפטי לממשלה שהמשך חקירתו של חוקר פרטי עלולה להפריע לחקירת המשטרה בעבירה, רשאי הוא לדרוש מהחוקר הפרטי להפסיק את חקירתו. נסתיימה חקירת המשטרה -יודיע על כך היועץ המשפטי לממשלה לחוקר והוא יהיה רשאי להמשיך בחקירתו.
 • חוקר פרטי ימסור, לפי דרישתו של היועץ המשפטי לממשלה, או של מי שהסמיך לכך, כל ידיעה הדרושה לביצוע חוק זה או התקנות לפיו, או לפיקוח על השיטות והאמצעים שבהם הוא נוהג להשתמש בהשגת ידיעות ואיסופן.

פרק ג’: משרד לחקירות פרטיות

 • לא יקיים אדם משרד לחקירות פרטיות אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הועדה.
 • א יינתן רשיון לאדם לקיים משרד לחקירות פרטיות אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה:
  • הוא חוקר פרטי רשוי.
  • (נמחקה).
  • הוא בעל ניסיון של חמש שנים כחוקר פרטי.
 • בעל משרד לחקירות פרטיות לא יעסיק אדם בחקירה אלא אם הוא חוקר פרטי רשוי, אולם רשאי הוא להעסיק בחקירה מתאמן אף שאינו חוקר פרטי רשוי, ובלבד שהמתאמן יפעל בפיקוחו ובהדרכתו הישירים של מנהל המשרד.
 • בעל משרד לחקירות פרטיות ינקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח את התנהגותם הראויה של המועסקים במשרדו.

פרק ד’: תאגידי חוקרים

 1. תאגיד

  • תאגיד לא יהיה כשיר לפתוח משרד לחקירות פרטיות או סניף של משרד כזה או לנהל חקירות פרטיות, אלא אם בידו רשיון לכך מהועדה.
  • לא יינתן רשיון לתאגיד אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה:
   • התאגיד רשום בישראל כדין ואין לו כל הגבלה על רבות חבריו.
   • כל חבריו ומנהליו הם חוקרים פרטיים, אלא אם אישרה הועדה השתתפותו של מי שאינו חוקר פרטי, בהתאם לכללים שקבעה הועדה.
   • מטרתו כפי שפורטה בתזכיר ההתאגדות היא עיסוק באלה בלבד: חקירות פרטיות, ארגון שירותי שמירה ופעולות הלואי הדרושות לאלא ונקבע בתזכיר ההתאגדות, כי סעיף 6 לפקודת החברות אינו חל עליו.
  • מי שאינו חבר בתאגיד של חוקרים פרטיים לא יהא זכאי, על אף כל הוראה אחרת תזכיר החברה ובתקונותיה או בכל מסמך אחר המגדיר תנאי התאגדותו, לכל חלק מרווחי החברה, אלא אם הוא אחד מיורשיו של מי שהיה חבר בתאגיד ושנפטר בעודו חבר בתאגיד, וכל עוד לא נרכש חלקו של החבר בתאגיד.
  • חלקו של חבר בתאגיד ניתן להעברה למי שכשיר להיות חבר לפי סעיף 13(ב)(2), והוא אם לא נקבע אחרת במסמכי ההתאגדות של התאגיד.
  • נפטר חבר או נשלל ממנו רשיונו ולא הועבר חלקו כאמור בסעיף קטן (ב), ירכשוהו חברי התאגיד תוך תקופה שנקבעה, שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יתקין תקנות בדבר הדרכים והמועד לרכישת חלקו של חבר תאגיד שנפטר או שנשלל רשיונו.
 2. עשה תאגיד של חוקרים פרטיים מעשה אשר אילו עשה אותו חוקר פרטי היו רואים אותו כעבירת משמעת, רואים כל חבר מחבריו וכמי שעבר אותה עבירת משמעת אם לא הוכיח אחד משני אלה:
  • העבירה נעברה שלא בידיעתו ותפקידו לא חייבו לדעת על המעשה.
  • הוא נקט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע את ביצוע העבירה.
 3. אין בקיומו של התאגיד כדי לגרוע מאחריותם המשמעתית של חבריו.
 4. בכפוף להוראות סעיף 13 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) רואים תאגיד של חוקרים פרטיים כאחראי אחראיות שלוחית בניזקין על כל מעשה או מחדל בענין שפעלו בו חבריו כחוקרים פרטיים.

פרק ה’: ארגון שירותי שמירה

 1. שירותי שמירה

  • לא יקיים אדם משרד לשירותי שמירה ולא יארגן שירותי שמירה, אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הועדה.
  • לא יעסוק אדם כשומר בסוגי שמירה שקבע שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הועדה.
  • לא יינתן רשיון לאדם לקיים משרד לשירותי שמירה, לארגן שירותי שמירה או לעסוק כשומר בסוגי שמירה שנקבעו לפי סעיף 18(ב), אם ראתה הועדה שאין לתתו מטעמים של בטחון הציבור או מטעמים של עברואו התנהגותו של המבקש.
  • בעל משרד לשירותי שמירה או המארגן שירותים כאמור לא יעסיק שומר שאינו בעל רישיון לפי סעיף 18(ב), אלא אם קיבל אישור מאת המשטרה שאין לה לגבי העסקת אותו אדם התנגדות מהטעמים האמורים בסעיף קטן (א).
 2. אדם או מוסד המקיימים שירותי שמירה במשרד או מפעל, לא יקבלו על עצמם במישרין או בעקיפין, לנהל חקירה פרטית הנוגעת לאותו משרד או מפעל ולא ישתמשו לצורך כל חקירה שהיא במסמכים המצויים באותו משרד או מפעל.

פרק ו’: שיפט משמעת

 1. שיפט משמעת

  • שר המשפטים, לאחר התייעצות בועדה, יקבע בתקנות כללים בדבר אתיקה מקצועית של חוקר פרטי.
  • שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת רשאי לקבוע בתקנות עיסוקים שבהם לא יעסוק חוקר פרטי בנוסף לעיסוקו כחוקר.
  • שר המשפטים ימנה שופט שיהיה יושב ראש ועדת משמעת, יושב ראש הועדה ימנה את שאר חבריה אחד אחד מתוך רשימה של חוקרים פרטיים ומתוך רשימה של אנשים שאינם חוקרים פרטיים, שערך אותם שר המשפטים.
  • ל ועדת המשמעט יחולו סעיפים 8 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ”ט-1968.
 2. היועץ המשפטי לממשלה ראשי למנות בודק לבדוק ענין הנוגע להתנהגותו של חוקר פרטי, לבודק כאמור יהיו הסמכויות של קצין משטרה בדרגת מפקח האמורות בסעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), ודין עדות שניתנה בפניו כדין עדו הנמסרת על פי הפקודה האמורה.
 3. קובלנה על חוקר פרטי תוגש לועדת המשמעת מטעם היועץ המשפטי לממשלה או מטעם הועדה, בין מיזמתם ובים על פי תלונת אדם אחר, קובל רשאי למנות אדם – דרך כלל או לענין מסוים – לייצגו ולטעון בשמו בפני ועדת המשמעת.
  • הוגשה קובלנה על חוקר פרטי ומצאה ועדת המשמעת – לאחר שנתנה לו הזדמנות להתגונן – כי הפר הוראה מהוראת חוק זה או כלל מכללי האתיקה המקצועית שנקבעו לפי סעיף 21, או שהוא אשם בהתנהגות אחרת שאינה הולמת את המקצוע, ראשית היא להחליט על אחת מאלה:
   • להתרות בו.
   • לנזוף בו.
   • להתלות את רשיונו לתקופה קצובה שלא תעלה על שלוש שנים.
   • לשלול ממנו את רשיונו ולפסלו מקבלת רשיון חדש לתקופה קצובה או לצמיתות.
  • בנוסף על האמור בסעיף קטן (א) רשאית ועדת המשמעת:
   • לחייב את החוקר הפרטי בתשלום הוצאות ההליכים, אם שוכנעה שנקט באמצעי הגנה טורדניים או קנטרניים.
   • לחייב מתלונן בתשלום הוצאות ההליכים למדינה ולחוקר הפרטי או לחייב קובל בתשלום הוצאות ההליכים לחוקר הפרטי בסכום שתקבע, אם החוקר הפרטי זוכה והועדה מצאה שהתלונה הוגשה בקלות ראש או לשם קנטור או ללא יסוד.
  • דיון משמעתי לפי חוק זה, אין בו כדי לעכב או לבטל דיון בפילים בשל אותו מעשה או מחדל.
  • הואשם חוקר פרטי בשל מעשה או מחדל המשמש עילה גם לדיון בפני ועדת המשמעת לפי חוק זה, רשאית ועדת המשמעת להפסיק את דיוניה עד למתן פסק סופי בפלילים.
 4. הוגשה לועדת משמעת קובלנה נגד חוקר פרטי, רשאית היא, אם ראתה שחומרת הענין וטובת הציבור מחייבות זאת, להתלות רשיונו עד לסיום הדין. לא נסתיים הדיון תוך שלושה חודשים מיום התליית הרשיון – בטלה ההתליה, אלא אם האריכה בית המשפט המחוזי.

פרק ז’: הוראות שונות

 1. תקפו של רשיון לפי חוק זה הוא לשנה והוא יחודש מדי שנה עם תשלוםהאגרה השנתית, אלא אם מצאה הועדה שלא נתקיים עוד במבקש תנאי מהתנאים לקבלת הרשיון.
  • סירוב הועדה לתת או לחדש רשיון לפי חוק זה וכן החלטה של ועדת משמעת בקובלנה לפי חוק זה, ניתנים לערעור מטעם הנאשם והקובל לפני בית המשפט המחוזי, סדרי הדין בערעור ייקבעו בתקנות.
  • החלטת ועדת משמעת המחייבת מתלונן בתשלום הוצאות לפי סעיף 25(ב)(2) ניתנת לערעור מטעם המתלונן לפני בית המשפט.
 2. העובר על הוראות סעיפים 3, 7, 9, 11, 13(א), 18, 19(ב) או 20, דינו – מאסר שנה אחת או קנס עשרת אלפים לירות.
 3. מי שביום י”ד בטבת תשל”ב (1 בינואר 1972) עסק כחוקר פרטי או קיים משרד לחקירות פרטיות וביום פרסום חוק זה ברשומות עדיין עסק בכך – לא יחולו על בקשתו לרשיון התנאים האמורים בסעיפים 4(א)(2) או 10(2), לפי הענין ורשאית הועדה לוותר לגביו על התנאים האמורים בסעיפים 4(א)(3) עד (5) ו-10(3).
 4. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות בדבר –
  • אגרות רישוי.
  • דרכי התמחות.
  • סדרי הדין של ועדת המשמעת.
  • תעריף מקסימלי לשכר שירותי שמירה.
 5. תחילתו של חוק זה ביום כ’ בתמוז תשל”ב (2 ביולי 1972).
ייעוץ ראשוני חינם - לחצו לחיוג 077-2160190