cib-logo

צור קשר

יש לכם חשד? בואו להסיר את הספק!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

קוד אתי חוקרים פרטיים

1. מהו קוד אתי של מקצוע?

קוד אתי של מקצוע הוא מערכת של עקרונות מנחים, המשקפים את יעוד המקצוע ואת ערכיו, וקובעים כללים, הנגזרים מהם, בדבר ההתנהגות המקצועית הראויה של איש המקצוע. כללים אלה נקבעים בנוסף לכללים אתיים, שנקבעו בחוק או לפי חוק.

2. מטרות הקוד האתי

מטרות הקוד האתי של מקצוע החקירות הפרטיות הן:

להגדיר את הזהות המקצועית של החוקרים הפרטיים  ולהוות נדבך מרכזי בגיבושו ובעיצובו של מקצוע החקירות הפרטיות;

לקבוע עקרונות של התנהגות אתית של חוקרים פרטיים ולגבש תפישה סדורה של  התנהגות אישית ומקצועית ראויה ושל כיבוד הנורמות הנוגעות למקצוע החקירות הפרטיות;

לקדם רמה גבוהה של מיומנות מקצועית בשירותי חקירה הניתנים בידי חוקרים פרטיים;

לקדם יחסים ראויים בין חוקרים פרטיים לבין לקוחות, מושאי חקירה, רשויות הציבור והציבור בכללו;

לתת לחוקרים הפרטיים כלי שידריך אותם בקבלת החלטות מקצועיות נכונות, בהתאם לערכי מקצוע החקירות הפרטיות, ולשמש אמת מידה להערכת ההתנהגות המקצועית של החוקר הפרטי על פי אותם ערכים;

לקדם את מעמד המקצוע, את השמירה על כבוד המקצוע ואת אימון הציבור במקצוע;

לקדם יחס הדדי של אימון,  רצון טוב  ושיתוף פעולה בין חוקרים פרטיים.

3. הציות לקוד האתי

כללי

מקצוע החקירות הפרטיות הוא מקצוע רגיש ומורכב בהיותו משיק לתחומים שונים של זכויות האדם וערכי היסוד בחברה דמוקרטית, ובכללם זכותו של האדם לשמירה על פרטיותו בהיבטיה השונים. בשל מורכבות זו מוטלת אחריות רבה על החוקרים הפרטיים, המבקשים לפעול בדרך מקצועית ראויה, להתנהל לפי הקוד האתי ולפי מכלול החוקים והתקנות הקשורים לעבודתם המקצועית. התנהלות חוקר פרטי על פי הקוד האתי היא שתשמור על השם הטוב של מקצוע החקירות הפרטיות ותקדם את אמון הציבור  ביעודו של המקצוע  וברמתם המקצועית של העוסקים בו. האופן בו פועלים החוקרים הפרטיים הוא המשפיע העיקרי על תדמית המקצוע.

כללי ההתנהגות

חוקר פרטי יהיה נאמן לקוד האתי, ישאף לקיים את הרמה הגבוהה ביותר של סטנדרדים אתיים, כפי שבאו לידי ביטוי בקוד זה, וידבק בהם בכל עת.

חוקר פרטי ינקוט באמצעים סבירים כדי להבטיח כי כל המועסקים על ידו או הפועלים מטעמו בחקירות יהיו מודעים לקוד האתי וידבקו בו.

הוראות הקוד האתי באות להוסיף על החובות והאחריות של חוקר פרטי לפי כל דין ובכללם כללי האתיקה שבתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), תשל"ג  -1972   וכללי אתיקה, שנקבעו בהחלטות ועדת המשמעת או בתי המשפט, ולא לגרוע מהן.

4. יעוד המקצוע

ייעודו של מקצוע החקירות הפרטיות הוא לתת לבעלי אינטרס לגיטימי שירות של איסוף מידע אמין ובירור עובדות על הזולת, לצורך קידום האינטרסים שלהם. החוקרים הפרטיים מיישמים את הידע המקצועי שלהם כדי לעזור לבני אדם לפעול על בסיס עובדות בדוקות והבנת דברים כהווייתם ומתוך הכרת הגורמים הרלבנטיים לתפקודם. מידע אמין הוא תנאי חיוני ליכולתו של אדם לתפקד באופן אוטונומי ומושכל ולקדם את האינטרסים שלו ואת זכויותיו בכל תחומי חייו.

לאור הצרכים והביקוש – מקצוע החקירות הפרטיות הוא במהותו שירות בעל חשיבות חברתית, שנועד לספק צורך בסיסי של הפרט לקבל מידע הדרוש לו בחיי יום- יום לקידום אינטרסים לגיטימיים שלו, מידע שאינו מצוי ברגיל בידיו.

במסגרת שירות זה, פועל החוקר הפרטי בשליחות האמת, הצדק והיושר, מניעת עוול, קידום כבוד האדם וזכויות הפרט ובכך הוא יכול להגיש סיוע רב ערך לא רק לפרט אלא גם לציבור ולמערכת המשפט.שירות חברתי זה, בהיותו מיוחד למקצוע החקירות הפרטיות, נושא עמו שליחות ובצידה גם מחויבות לתפישה מוסרית של המקצוע ושל תפקיד החוקר הפרטי.

מקצוע החקירות הפרטיות מוסדר בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב – 1972. חוקר פרטי מוגדר בחוק כמי שעוסק בהשגת ידיעות על הזולת או באיסופן לצורכי אחרים ודרך שירות לכל. ברגיל, מקורות המידע אינם מצויים בהישג ידו של הפרט. רשויות המדינה נותנות לפרט מידע על הזולת רק במשורה ולצרכים מוגבלים ביותר והן לא נועדו לשרת את צרכי הפרט בהיבט זה, לא בהיקף ולא בתוכן. מקצוע החקירות הפרטיות נועד לגשר על החלל שבין הצורך לקבל מידע על הזולת, לבין מקורות המידע.

תחומי הפעילות שמצריכים את פעילותם המקצועית של החוקרים הפרטיים הם רבים ומגוונים ומכסים כמעט את כל מגזרי הפעילות במשק ואת מכלול התופעות של חיי יום- יום בחברתנו. חוקרים פרטיים מתבקשים לאסוף מידע בעניינים שהם לעתים דיני נפשות והם מסייעים לבעלי דין הזקוקים לראיות, ובכך גם בעקיפין לבית המשפט,  להגיע לחקר האמת. לאיסוף מידע בידי חוקרים פרטיים נזקקים גופים כלכליים ופיננסיים, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, עורכי דין ואף יחידים רבים בחברה. תחומי החקירה מתפרשים על עניינים רבים ומגוונים , כגון איתור אדם או רכוש, איתורי כתובות, בירור מצב כלכלי וחקירת יכולת, חקירת עבירות פליליות, כמו עבירות מרמה והונאה, וסוגיות הנוגעות  לתחום היחיד והמשפחה. בעבודתם עוסקים החוקרים הפרטיים בהשגת מידע, בניתוחו, בקביעת מהימנותו ובגיבויו בראיות.ואף שחוקר פרטי אינו ממלא תפקיד רשמי וכוחו וסמכותו להשיג מידע הם כשל כל אדם , הרי שיש לו לחוקר הפרטי יחוד וזהות משל עצמו בתחום זה.  יחודו של מקצוע החקירות הפרטיות בעיקר בכך שהואמיוחד רק לאנשים המורשים על פי החוק לעסוק בו. הערך המוסף של המקצוע הוא לא רק במונופול על השירות, הנתון על פי החוק בידי חוקרים פרטיים בלבד, אלא גם ובעיקר בכך שהשירות ניתן על בסיס התמחות, הכשרה, ניסיון וידע, והלקוחות סומכים על החוקרים שיתנהלו במקצועיות ובמומחיות לעניין האמצעים, הכלים  והדרכים להשגת מידע ולעשייה בו. אלה  אינם מצויים ברגיל בידיו של הפרט. ייחוד זה  הופך את מקצוע החקירות הפרטיות למקצוע, בהבדל ממשלח יד סתם, ומכניסו לגדר שירות בעל חשיבות חברתית. כאמור לעיל – לחשיבות החברתית של  המקצוע נלווית גם מחויבות לתפישה מוסרית שלו ושל תפקיד החוקר הפרטי. הפועל היוצא מן התפישה המוסרית של התפקיד הוא השאיפה והמחויבות לפעול ברמה גבוהה של התנהגות ראויה, שהיא ביסוד כללי הדין וכללי האתיקה של מקצוע החקירות הפרטיות.

5. עקרונות הליבה של המקצוע

כללי

החוקר הפרטי חב חובת נאמנות לעניין הכשר של לקוחו וחובה של אחריות והגינות כלפי הציבור בכללו, כלפי מקצוע החקירות הפרטיות וכלפי עמיתיו החוקרים הפרטיים, כפי שיפורט להלן.

בביצוע תפקידו, יפעל החוקר הפרטי למילוי חובותיו כלפי לקוחו, כלפי הציבור וכלפי מקצוע החקירות הפרטיות ועמיתיו למקצוע.

ערכי היסוד

עקרונות היושר, האמת והצדק יהיו נר לרגליו של החוקר הפרטי.

חוקר פרטי מחויב  לאלה:

  • לחקר האמת בשירות הלקוח.
  • לשמירה על כבוד האדם.
  • להגינות, ליושרה ולאמינות.
  • לאובייקטיביות ולניטרליות בביצוע התפקיד.
  • למקצועיות ולמיומנות.

והכל – במסגרת החוק וכללי האתיקה של המקצוע.

6. חובות אתיות כלפי הלקוח

כללי

חוקר פרטי יפעל לטובת לקוחו בנאמנות,במסירות ובהגינות, באחריות, במיומנות מקצועית ומתוך מחויבות למשימה שהוטלה עליו לפי הוראות הלקוח.

חוקר פרטי יתנהל בכל עניין בדיסקרטיות, בכבוד ובאדיבות כלפי לקוחו.

חובת נאמנות ויחסי אמון

חוקר פרטי חב חובת נאמנות ללקוחו ובמילוי תפקידו הוא  פועל כשליחו של הלקוח.

חוקר פרטי  יכבד את האימון שנותן בו הלקוח ואת פרטיותו ולא יפגע בצורה כלשהי באימון זה, וזאת גם לאחר שהקשר המקצועי עמו הסתיים.

חוקר פרטי לא יקבל עבודה ולא יבצעה אם אינו יכול להיות נאמן ללקוח .

חוקר פרטי לא ישתמש לרעת לקוחו בידיעות או במסמכים שבאו לידיו עקב עיסוקו.

חובת הנאמנות אינה פוטרת את החוקר הפרטי מחובתו לנקוט באמצעים סבירים כדי לבדוק את אמינות המידע שמוסר לו הלקוח ואת כשרות העניין שאותו באה  החקירה לשרת.

הוראה של לקוח אינה מצדיקה הפרת החוק או הפרה של כללי האתיקה.

איסור ניגוד עניינים

חוקר פרטי יימנע מכל דבר שיש  בו חשש ממשי  של ניגוד בין טובת הלקוח לבין טובתו שלו או של אדם אחר, שהוא מעוניין   בו.

חוקר פרטי חייב להודיע ללקוח על כל קשר עסקי או אינטרס  אחר שלו העלולים להשפיע על שיקול הדעת המקצועי, על האובייקטיביות או על איכות השירות שלו.

חוקר פרטי לא יקבל עליו משימה, שבה מושא החקירה  הנו לקוח שלו.

חוקר פרטי  שטיפל בעניין מסוים למען לקוחו לא יטפל לאחר מכן בקשר לאותו עניין נגד אותו לקוח, אלא בהסכמת לקוחו הקודם מראש ובכתב.

חוקר פרטי לא יקבל עבודה מלקוח אם יש חשש ממשי להפרת סודיות מידע שסיפק לו לקוח קודם, או אם הידיעה על ענייני לקוח קודם  עשויה לפעול לטובת הלקוח החדש באופן שיפגע באינטרס של הלקוח הקודם, אלא אם הסכים לכך הלקוח הקודם מראש.

חוקר פרטי לא יעסוק בחקירה בעניין אחד מטעם לקוחות שונים אלא בהסכמת כולם מראש ובכתב.

חובות בניהול חקירה

מפגש כוונות

לפני קבלת המשימה ינקוט החוקר הפרטי באמצעים סבירים כדי להבין את מטרות הלקוח וציפיותיו, ובהתאם לכך יציג בפניו את הסיכוי להשיג את המטרות, את שיטות הפעולה המתאימות ויוודא שהלקוח הבין את אלה וכן את העלויות ואת הערכת הזמן הנדרש לביצוע המשימה.

יעילות, אחריות ומיומנות

חוקר פרטי יציע ללקוח את דרך הפעולה הטובה ביותר, במסגרת העלויות שעליהן סוכם.

חוקר פרטי, הסבור שעלותה של חקירה אינה סבירה ביחס לסיכוי להשיג את המטרה המבוקשת, יחווה את  דעתו בעניין זה ללקוח.

חוקר פרטי ייקח על עצמו אחריות מלאה לביצוע המשימה בזמן סביר, תוך שמירה על רמה גבוהה של מיומנות מקצועית, יעילות, חריצות ודייקנות.

חוקר פרטי לא יפסיק לטפל בעניין של לקוחו לפני סיומו, אלא בתנאים שנקבעו בתקנה 14 לתקנות האתיקה המקצועית ולאחר שהודיע על כך ללקוחו ללא דיחוי. לפני הפסקת הטיפול ינקוט החוקר במידת האפשר באמצעים הדרושים כדי למנוע גרימת נזק ללקוח כתוצאה מהפסקת הטיפול.

חוקר פרטי יפעל ככל יכולתו להבטיח שהמידע שהוא אוסף או משתמש בו לצורך הסקת מסקנות יהיה   מדויק, מלא, מעודכן ורלבנטי, בהתאם לנדרש על פי  מטרות החקירה.

חוקר פרטי יוודא  את אמינותם ודיוקם של צילומים ושל קלטות וידאו או קלטות שמע, המשמשים כעדות.

חוקר פרטי ינהל חקירה באובייקטיביות  וללא פניות.

חובות דווח

חוקר פרטי ימסור ללקוח במהלך החקירה ובסיומה את כל הידיעות שבידו הנוגעות לעניינו של הלקוח וייתן לו דין וחשבון על כל פעולותיו. לפי בקשת לקוחו ימסור לו החוקר הפרטי, בין במהלך הטיפול בעניין ובין בסיומו, דין וחשבון בכתב חתום בידו בדבר הידיעות שבידו הנוגעות לעניינו של הלקוח ובדבר פעולותיו של החוקר הפרטי בעניין הלקוח. הדו"ח יכלול לפי העניין גם צילומים וראיות אחרות.

הדו"ח יהיה מבוסס על עובדות, שלם, אובייקטיבי ואחראי. הדו"ח יכלול את מלוא העובדות הרלבנטיות, שנתגלו בחקירה, גם אם אינן עולות בקנה אחד עם צפיות הלקוח,  לא יכלול מידע שאינו נחוץ למטרות החקירה ולא יסתיר דבר מהותי מהלקוח. היה לחוקר פרטי ספק לעניין אמינות מידע או דיוקו  – יציין זאת בדו"ח.

חוקר פרטי יקפיד על נכונות הידיעות שהוא מוסר ללקוחו.

לא יחתום חוקר פרטי על חוות דעת או על דין וחשבון שנערכו שלא על סמך בדיקה אישית שלו או של חוקר פרטי ממשרדו, אלא אם ציין את המקום האחר ממנו שאב את הידיעה.

ניתן לכלול בדו"ח המלצות והערכות, ובלבד שיצוינו ככאלו.

חוקר פרטי לא יערב רגשות אישיים או דעות קדומות בממצאי הדו"ח.

שכר הטרחה

חוקר פרטי לא ידרוש ולא יקבל שכר טרחתו אלא מלקוחו או מטעם לקוחו ולא יקבל טובת הנאה או הבטחה לטובת הנאה מאדם שאינו אותו לקוח בעניין הנמצא בטיפולו המקצועי, אלא בהסכמת הלקוח מראש ובכתב.

שכר הטרחה של החוקר הפרטי יוסכם מראש בין החוקר הפרטי ללקוח. החוקר הפרטי יסביר ללקוח את הבסיס לחישוב שכר הטרחה. כן יקבעו בבירור   ההוצאות הנלוות לעבודת החקירה.

בקביעת שכר הטרחה לא ינצל חוקר פרטי לרעה את חולשתו או מצוקתו של הלקוח .

חוקר פרטי לא יתנה ולא יקבל שכר טרחה ששיעורו תלוי בתוצאות החקירה, אלא אם הייתה החקירה חקירת איכון.

7. חובות אתיות כלפי הציבור

כללי

אחריותו של החוקר הפרטי כלפי הציבור היא לנהוג בזהירות, בהגינות ובאובייקטיביות במטרה לקדם את האמת, היושר והצדק,  תוך שמירה על החוק, על ערכי המשטר הדמוקרטי, על ערך כבוד האדם וזכויות הפרט; התנהגות ראויה בהקשר זה  היא זו המביאה בחשבון לא רק את חובת הנאמנות כלפי הלקוח  אלא גם את האינטרסים הכלליים של החברה ואת ההשלכות של פעולות החקירה על צדדים שלישיים ועל הציבור בכללו; על החוקר הפרטי לשאוף לאיזון  צודק והוגן בין הצורך לגלות את האמת לבין דרכים אפשריות  לגילויה, ולבחור בדרך, שפגיעתה בזכויות הפרט פחותה.

התנהגות אתית במסגרת השמירה על החוק

חוקר פרטי  יקיים את החוק בכל מעשיו ויקפיד הקפדה יתרה להימנע מעבירה במהלך עבודתו המקצועית.

חוקר פרטי ינקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח שכל המועסקים על ידו או הפועלים מטעמו בחקירות יצייתו לחוק ויתנהגו התנהגות ראויה.

לפני קבלת משימה ינקוט  החוקר הפרטי באמצעים סבירים כדי לוודא את זהות הלקוח ואמינותו, את אמינות המידע שהלקוח מוסר כבסיס לחקירה ואת כשרות העניין שאותו באה החקירה לשרת. התברר לחוקר הפרטי שהלקוח הטעה אותו לעניין מטרת החקירה, או לעניין דיוק המידע שבבסיס הבקשה  לחקירה – עליו לשקול מחדש אם לקבל את המשימה או להפסיקה – אם הדבר נודע לו לאחר שכבר קיבל עליו את המשימה.

חוקר פרטי ינקוט אמצעים סבירים כדי לוודא, שכל מידע שהוא מספק ללקוחו ייעשה בו שימוש למטרות חוקיות בלבד ולא יעשה בו שימוש לרעה, ויתנה על כך במפורש עם  לקוחו .

השמירה על כבוד האדם

במילוי משימותיו ינהג  החוקר הפרטי בכל אדם, שהוא בא עמו במגע לצורך עבודתו המקצועית, בכבוד הראוי לו באשר הוא אדם וימנע מלהטרידו או מלהשפילו.  החוקר הפרטי יהיה מודע להבדלים אישיים, תרבותיים וחברתיים בין בני אדם ויתאים ככל האפשר את עצמו ואת דרכי פעולתו לאפיונים ולצרכים של האדם, שמולו הוא מתנהל במילוי משימתו.

שמירה על החיים על הבריאות ועל הביטחון האישי

חוקר פרטי יימנע משימוש בטכניקות, באמצעים או בציוד העלולים לסכן חיים, בריאות, או בטיחות אדם, וינקוט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע סיכון, אבדן או נזק לאדם או לרכוש בביצוע משימותיו.

הזכות לפרטיות  – החתירה לאיזון אינטרסים

חוקר פרטי יהיה מודע לזכויות הפרט של כל אדם לרבות זכות האדם לפרטיותו,לפרטיות משפחתו, ביתו, תקשורתו והמידע האישי שלו ולסכנת הפגיעה באלה, הכרוכה בפעילותו המקצועית.

החוקר הפרטי יוודא שבכל  מקרה של פגיעה בפרטיות, הכרוכה בפעילותו המקצועית, תהיה הפגיעה מוצדקת, מידתית וסבירה ביחס לחשיבות האינטרס, שאותו הוא מתבקש לקדם מטעם לקוחו, ועליו לנקוט בכל האמצעים הסבירים לצמצם את הפגיעה  ולהבטיח שלא תעלה  על הנדרש לצורך אותו עניין.

חוקר פרטי יתעד במכשיר יחסים אינטימיים אך ורק אם נעשו במקום הגלוי לעיני הציבור, ויקפיד כי פרטנות התיעוד לא תחרוג מהנדרש להגנה על האינטרס של לקוחו, וזאת – כדי למנוע פגיעה מיותרת במעורבים.

חובת זהירות והגינות בניהול חקירה

כללי

חוקר פרטי חב אחריות כלפי הציבור לנהל חקירות ברמה הולמת של זהירות, במקצועיות, במצפוניות ובדרכי חקירה ישרות, כשרות והוגנות.

חובות לגבי מושאי חקירה

החוקר הפרטי יוודא שבכל  מקרה של פגיעה בפרטיות, הכרוכה בפעילותו המקצועית, תהיה הפגיעה מוצדקת, מידתית וסבירה ביחס לחשיבות האינטרס, שאותו הוא מתבקש לקדם מטעם לקוחו, ועליו לנקוט בכל האמצעים הסבירים לצמצם את הפגיעה  ולהבטיח שלא תעלה  על הנדרש לצורך אותו עניין.

חוקר פרטי יתעד במכשיר יחסים אינטימיים אך ורק אם נעשו במקום הגלוי לעיני הציבור, ויקפיד כי פרטנות התיעוד לא תחרוג מהנדרש להגנה על האינטרס של לקוחו, וזאת – כדי למנוע פגיעה מיותרת במעורבים.

איסור יצירת מצב בתחבול

חוקר פרטי לא יפעל באופן אקטיבי ליצירת המציאות שאותה הוא רוצה לתעד בחקירתו. אין בכך כדי למנוע מחוקר פרטי  ליצור תנאים, שיאפשרו לו לתעד את המציאות, ובלבד שהכל נעשה על פי דין.

איסור תחבולה שיש בה מניפולציה רגשית

חוקר פרטי לא ישתמש בתחבולה שיש בה מניפולציה רגשית של אדם, המנצלת חולשה שלו ויוצרת מצב של תלות רגשית או של שיבוש בכושר השיפוט שלו.

איסור מגע מיני לצורך קידום חקירה חוקר פרטי לא ייזום ולא יקיים מגע מיני או יחסי קרבה אינטימית עם אדם לצורך השגת מידע בחקירה או קידום חקירה.

איסור התחזות

חוקר פרטי לא יציג את עצמו בין במלים ובין בהתנהגות כשוטר, כפקח או כעובד ציבורי אחר כמשמעותו בחוק לתיקון דיני העונשין (עובדי הציבור ) , תשי"ז –1957.

חוקר פרטי לא יציג את עצמו כבעל מקצוע הטעון רשיון על פי חוק, אלא אם היה לו אותה שעה רשיון כאמור .

חוקר פרטי לא יתחזה כשליחו של אדם או כמי שפועל מטעמו .

הגנה על קטינים

חוקר פרטי לא יבוא בדברים עם קטין  בענייני לקוחו של החוקר הפרטי,  אלא  בנוכחות   אפוטרופסו  של הקטין או באישורו מראש ובכתב ולא יפעל במישרין או בעקיפין להשגת מידע מקטין הנדרש לו לצורך חקירתו, אלא בנוכחות אפוטרופסו או באישורו מראש ובכתב.

חובת נאמנות למקורות מידע

חוקר פרטי ישמור על סודיות מקורותיו, וימנע מפעולה אשר עלולה לסכנם.

איסור הפליה במתן שירות

במתן השירות לא יפלה חוקר פרטי ולא ייתן יד להפליית אדם מטעמי גזע, צבע, דת, מגדר, מוגבלות, נטייה מינית או מוצא לאומי או כל שוני אחר, שאינו רלבנטי לאחריותו של החוקר הפרטי.

איסור הפליה במתן שירות

בכל מגע עם רשויות הציבור בעניין מקצועי או אישי ינהג החוקר הפרטי  בכבוד הראוי וישמור על כבוד המקצוע.

חוקר פרטי יקפיד על אמינותם, דיוקם ושלמותם של  הדיווחים, ההצהרות או התצהירים שהוא מוסר לרשויות.

חוקר  פרטי יימנע מפעולת חקירה שהוא יודע שהיא עלולה לשבש פעולות חקירה של הרשויות או לפגוע בהן.

נתבקש חוקר פרטי להפסיק חקירה על פי דרישה של היועץ המשפטי לממשלה או מטעמו, משום שהחקירה עלולה להפריע לחקירה של  המשטרה בעבירה,  יפסיק את החקירה.

8.  חובות סודיות, תיעוד ושמירת מידע

סודיות

שמירה על סודיות

חוקר פרטי ישמור על הסודיות של כל דבר שהובא לידיעתו או שהגיע לידיו במסגרת פעולה מפעולותיו המקצועיות. חובת הסודיות  חלה גם לאחר שהקשר המקצועי הסתיים.

אי גילוי

חוקר פרטי לא ימסור לאחר, שלא לצורך עבודתו, כל דבר  שהובא לידיעתו תוך מילוי תפקידו, אלא אם הסכים הלקוח שינהג אחרת .

מסירת מידע לרשויות הציבור

חוקר פרטי ימסור לרשויות הציבור מידע, שהובא לידיעתו תוך מילוי תפקידו, רק אם נדרש לכך מכוח החוק, או אם לקוחו הסכים לכך מראש.

אחריות לשמירת הסוד בידי הזולת

חוקר פרטי  ינקוט אמצעים ככל הדרוש להבטיח שחוקר פרטי העובד במשרדו וכן  העובדים האחרים בשירותו ישמרו על סודיות העניינים המגיעים   לידיעתם במהלך עבודתם.

תיעוד ושמירת מידע

חוקר  פרטי יתעד את החקירה ככל האפשר מיד עם סיומה ויכלול בתיעוד את כל פרטי החקירה החשובים.

חוקר פרטי ינקוט באמצעי הביטחון הדרושים כדי להגן על החומר שנאסף מפני אבדן, גישה לא מורשית, שינוי או גילוי שלא כדין.

הפסיק חוקר פרטי טיפול בעניין של לקוחו או סיים את הטיפול בו, יחזיר ללקוחו את כל המסמכים שלקוחו מסר לידיו בין אם ביקשו הלקוח לעשות כן ובין אם לאו, זולת אם הוסכם בכתב בינו ובין הלקוח כי המסמכים יהיו ברשות החוקר הפרטי .

סיים החוקר הפרטי את טיפולו  רשאי הלקוח לדרוש כי החוקר הפרטי לא ישאיר בידיו כל חומר שנאסף אגב הטיפול בענייניו והנוגע לו או לאדם הקרוב לו או שיש בו כדי לזהותו כמי שיזם את החקירה, ומשעשה כן – ימסור החוקר הפרטי לידי לקוחו את כל חומר חקירה כאמור, בלי להשאיר בידיו העתקים ממנו.

9. חובות אתיות כלפי מקצוע החקירות הפרטיות

כללי

חוקר פרטי, בהתנהגותו האישית, בעבודתו עם לקוחות, עם הציבור, עם הרשויות ועם עמיתיו למקצוע, ינהג באופן אשר ישמור על שמו הטוב של המקצוע ואשר יקדם את אמון הציבור בייעודו של המקצוע וברמה המקצועית של העוסקים בו.

שמירה על כבוד המקצוע

חוקר פרטי יימנע מכל פעולה העלולה לפגוע בשם הטוב של המקצוע.

שמירה על רמה מקצועית

חוקר פרטי לא יקבל על עצמו עבודת חקירה אשר אין בידו אמצעים מקצועיים מתאימים או משאבים מספיקים לבצעה, או אם אינו יכול לבצעה ביעילות ובזמן סביר.

חוקר פרטי יעסיק לצורך חקירה רק חוקר פרטי רשוי או מתאמן, למעט למטרות עבודת עזר ועבודה מנהלית.

ידע מקצועי

חוקר פרטי ישאף להתעדכן בחידושי חקיקה ופסיקה, בספרות המקצועית, בשיטות פעולה ובאמצעים מדעיים וטכניים הנוגעים לעיסוקו. איסור ניגוד עניינים בין עיסוקים

איסור ניגוד עניינים בין עיסוקים

חוקר פרטי לא יעסוק בחקירות  פרטיות או בעיסוק אחר בנסיבות שעלול להיווצר בהן ניגוד עניינים בין עיסוקיו האמורים.

חוקר פרטי העוסק בעיסוק אחר נוסף על עיסוקו כחוקר פרטי לא יטפל במסגרת עיסוקו האחר בעניין שהוא מטפל או טיפל בו כחוקר פרטי ולא יטפל כחוקר פרטי בעניין שהוא מטפל או טיפל בו במסגרת עיסוקו האחר, זולת אם חלפו שש שנים בין הטיפול כחוקר פרטי לבין הטיפול במסגרת העיסוק האחר.

התנהגות לעניין קבלת עבודה

חוקר פרטי לא יציג מצג שווא לעניין כישוריו המקצועיים או האקדמיים לצורך קבלת עבודה.

חוקר פרטי לא יציע ולא ייתן, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה כספית או אחרת כדי להבטיח או לקבל עבודה מקצועית מלקוח, לא יתחרה תחרות בלתי הוגנת בעמיתיו למקצוע,ולא ישיג יתרון מקצועי בלתי הוגן או לא חוקי.

חוקר פרטי יימנע מלשדל אדם באופן לא ראוי שייתן לו  עבודה.

חוקר פרטי לא יפרסם את עצמו פרסום שאינו הוגן או מטעה או שאינו הולם את המקצוע. הפרסום ראוי שיהיה אינפורמטיבי ולא יכלול השוואות לחוקרים פרטיים אחרים, לרבות בעניין עלויות השירות.

10. יחסים עם עמיתים למקצוע

שמירה על כבוד ואינטרסים של עמיתים

יושר, קולגיאליות, שיתוף פעולה וכבוד הדדי ינחו את היחסים בין  חוקרים פרטיים.

שיתוף פעולה

חוקר פרטי יישאף במידת האפשר לשתף פעולה במתן עצה והכוונה, חילופי מידע ולקחי ניסיון  עם עמיתים למקצוע המבקשים זאת, כל עוד הדבר מתיישב עם כללי החוק והאתיקה ואינו פוגע באינטרסים שלו. התבקש לצורך שיתוף פעולה מידע כללי שנלמד אגב חקירה ספציפית, לא יימסר המידע אלא בהסכמת הלקוח או, אם לפי מיטב ידיעתו של החוקר הפרטי, מסירת המידע אינה פוגעת  באינטרס של הלקוח.

חוקר פרטי ימלא משימה שהועברה אליו מידי חוקר פרטי אחר באותה אחריות ובאותה יעילות כמו חקירה שהוא מנהל לעצמו.

הוגנות בתחרות

חוקר פרטי לא יתערב ביודעין, במישרין או בעקיפין, ביחסים שבין עמית למקצוע ללקוחו, התערבות  שהיא למטרות רווח ובאופן המזיק לעמיתו.

חוקר  פרטי לא יקבל ביודעין עניין שהוא בטיפולו של חוקר פרטי אחר, אלא אם האחר הסכים לכך בכתב ולא יסרב החוקר הפרטי האחר לתת הסכמתו כאמור, אלא אם יש לו בקשר לאותו עניין תביעות או דרישות  כספיות מאת הלקוח שעדיין לא נתמלאו.

נודע לחוקר פרטי לאחר שהחל לטפל בעניין פלוני, כי העניין בטיפולו של חוקר פרטי אחר, יעכב את המשך הטיפול ולא יחדשו אלא לאחר שהמציא לו הלקוח הסכמה בכתב מאת החוקר הפרטי האחר.

פסקאות (ב) ו- (ג) לא יחולו כשהלקוח פנה ביוזמתו למספר חוקרים לצורך קבלת הערכה וניתוח כלכליים.

חוקר  פרטי לא יעכב תשלום המגיע לחוקר פרטי אחר בעד פעולת חקירה שנוהלה לפי בקשתו. במקרה של חילוקי דעות  ישלם החוקר הפרטי את הסכום המוסכם ויפעל לישוב המחלוקת על יתרת הסכום.

יישוב חילוקי דעות

בכל חילוקי דעות בין חוקר פרטי לעמיתו למקצוע ראוי להגיע להסדר בדרכי  שלום.

יחסים עם צוות ועוזרים

אחריות לגבי צוות

חוקר פרטי יהיה זהיר בבחירת המועסקים על ידיו, יפעל במידת הצורך להכשרתם המקצועית, יפקח על עבודתם וינקוט באמצעים סבירים כדי להבטיח את התנהגותם הראויה.

הוגנות בהעסקה

חוקר פרטי יקיים במשרדו  סביבת עבודה ראויה והוגנת ויקפיד על שמירת זכויותיהם של המועסקים על ידיו לפי חוקי המגן בעבודה, ככל שאלה חלים עליהם.

חוקר פרטי לא יפלה  עובד מטעמי גזע, צבע, דת, מגדר, מוגבלות, נטייה מינית או מוצא לאומי או כל שוני אחר, שאינו רלבנטי למהות ההעסקה.

זקוקים לשירותיו של חוקר פרטי מקצועי ומנוסה?

מלאו את הפרטים הבאים ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם:

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

אל תהסס, בוא להסיר את הספק - מ.ח.א. משרד חקירות אזרחיות

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

למה כדאי להשתמש בבלוני מעקב

בלוני מעקב הפכו לכלים מרכזיים במגוון תחומים, משימושים ביטחוניים ועד לניטור סביבתי אפילו באירועים גדולים....

המשך קריאה

חקירות רקע

חקירות רקע כיום, יש לא מעט סוגים שונים של חקירות אשר נעשות על ידי חוקרים פרטיים...

המשך קריאה

חוקר פרטי במרכז

אנשים רבים נדרשים לשירותיו של חוקר פרטי במרכז הארץ, למגוון רחב של תחומים בהם החוקר...

המשך קריאה
שינוי גודל גופנים
ניגודיות